Resumé

Vitajte na stránkach notárskeho úradu JUDr. Grellovej PhD.

Notárska komora Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva.

Je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

NAŠE SLUŽBY
 • ÚKONY ZVERENÉ NOTÁROVI
  • Konanie o dedičstve
  • Činnosť mediátora v mimosúdnom vyporiadaní
  • Právne rady právnickým a fyzickým osobám
 • LISTINNÁ ČINNOSŤ
  • Spisovanie závetov, listín o vydedení
  • Spisovanie darovacích, kúpnych, zaopatrovacích zmlúv, zmlúv o zrušení podielového spoluvlastníctva, zmlúv o zlúčení a znovurozdelení nehnuteľností a iných zmlúv
  • Spisovanie notárskych zápisníc pre exekučné účely
  • Spisovanie osvedčení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
  • Spisovanie osvedčení o iných právne významných skutočnostiach (losovanie), zakladanie obchodných spoločností, najmä spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností a družstiev
  • Zmeny v obchodných spoločnostiach
  • Vydávanie výpisov z Obchodného registra
  • Zastupovanie v katastrálnom konaní
  • Registrácia listiny do Notárskeho centrálneho registra listín (túto listinu si potom oprávnená osoba môže vyžiadať z registra na ktoromkoľvek notárskom úrade na území SR)
 • OSTATNÁ ČINNOSŤ
  • Osvedčovanie správnosti odpisu listín aj do zahraničia
  • Osvedčovanie podpisov na všetkých druhoch listín
  • Konanie vo veciach úschov (závetov, listín, peňazí a cenných papierov)
ČINNOSŤ NOTÁRA
NÁPLŇ ČINNOSTI NOTÁRA
Len notár smie vykonávať notársku činnosť, ktorou je:
 • Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

  Ide o notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, listinách o vydedení, exekučných tituloch a iných právnych úkonoch. Notárske listiny (notárske zápisnice, ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami. Verejné listiny majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera. Verejné listiny teda potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené.

 • Osvedčovanie právne významných skutočností

  Ide najmä o osvedčenia:

  • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia). Notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine
  • o pravosti podpisu na listine (legalizácia). V prípade, ak notár osvedčí podpis na listine, ktorú vyhotovil iný subjekt (advokát, resp. účastníci sami), charakter listiny sa nemení, týmto notárskym úkonom sa táto listina nestáva verejnou listinou, ide o súkromnú listinu, notár len osvedčuje, že účastníci pred ním túto listinu podpísali, resp. uznali podpis na nej za vlastný, notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine, nezodpovedá za jej obsah
  • o protestácii zmeniek a šekov
  • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • o tom, že je niekto nažive
  • o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti v prípadoch, kedy nemôže oprávnený držiteľ nehnuteľnosti preukázať svoje vlastníctvo inak
  • osvedčovanie priebehu dražieb
 • Konanie vo veciach notárskych úschov

  Keď notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu. Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Ďalej pôjde o prípady, ak sa zložiteľ svojim vyhlásením vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, potom s týmito peniazmi nakladá notár podľa úpravy, ktorá je obsiahnutá v zmluve alebo v osobitnom predpise.

 • Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

  Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktoré podľa zákona, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako súčasť jej Centrálneho informačného systému. Podľa Notárskeho poriadku ide o Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) Notársky centrálny register závetov (NCRza) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) podľa Kancelárskeho poriadku pre notárov ďalej ide o Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) a Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz). Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o novú agendu notára, ktorá je vykonávaná modernými technickými prostriedkami, založenými na báze internetu. Pre výkon tejto činnosti notár musí mať technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.

 • Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára

  Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár a pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve, resp. tam kde sú splnené zákonom stanovené podmienky môže sám vydať vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve. Aj notár môže poskytovať v súvislosti s výkonom notárskej činnosti (viď body 1-4) právne rady fyzickým a právnickým osobám, vykonávať správu ich majetku a zastupovať ich v súvislosti so spavou ich majetku, spisovať im iné listiny.

ODMENA NOTÁRA
KONTAKT
KDE NÁS NÁJDETE

Notársky úrad JUDr. Ivety Grellovej PhD.

Kupecká 8

94901, Nitra

KEDY SME TU PRE VÁS

Pondelok: 8:00 - 16:30

Utorok: 8:00 - 16:30

Streda: 8:00 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 16:30

Piatok: 8:00 - 16:30

Sobota: zatvorené

Nedeľa: zatvorené

KONTAKTUJTE NÁS